NASZE    CELE

 • działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa
 • praca terapeutyczna z udziałem zwierząt
 • wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt
 • propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt
 • reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • upowszechnianie i prowadzenie zajęć z udziałem zwierząt wspomagających rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność mająca na celu integrację międzypokoleniową
 • upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt
 • pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach, bezdomnym i chorym
 • wspieranie i organizowanie regionalnych inicjatyw społeczno – gospodarczych
 • promowanie zooterapii / animaloterapii jako metody rehabilitacji
 • wspomaganie rozwoju, zmniejszanie dysfunkcji i poprawa komfortu życia osób zdrowych i chorych
 • promowanie dobrych praktyk oraz aktualnej wiedzy i metod pracy z zakresu zooterapii/animaloterapii
 • propagowanie wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do różnych typów placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych i wszelkich innych placówek
 • prowadzenie prac badawczych z zakresu kynoterapii
 • tworzenie standardów pracy kynoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników
 • propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształtowania właściwych postaw do zwierząt